Algemene voorwaarden

Bekijk en/of download hier onze algemene voorwaarden.

artikel 1 – Definities

 1. Bentfield: Bentfield Yachting B.V. h.o.d.n. Bentfield Sloepverhuur (Handelsregisternummer 69153345),
 2. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die met Bentfield een huurovereenkomst sluit voor het gebruik van een vaartuig tegen betaling van een huurprijs;
 3. Consument: de Huurder die een natuurlijk persoon is, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit.
 4. Huurovereenkomst: een overeenkomst waarmee de ondernemer zich verplicht om tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven aan de Huurder;
 5. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de uitrusting en bijbehorende inventaris;
 6. Inventarislijst: lijst van voorwerpen die bij het vaartuig horen;
 7. Conditielijst: lijst waarop de partijen vóór de afvaart vastleggen wat de staat van het vaartuig is en welke schade er eventueel aan het vaartuig aanwezig is;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Bentfield en de Huurder wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bentfield en een Huurder waarop Bentfield deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bentfield, voor de uitvoering waarvan door Bentfield derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Bentfield en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Bentfield en de Huurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Bentfield niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bentfield in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen;
 9. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Bentfield voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Bentfield zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden;
 10. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Bentfield zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het vaartuig waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Bentfield kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Bentfield daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bentfield anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bentfield niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of gedeeltelijke levering van zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 4 – Verplichtingen Bentfield

 1. Bij de aanvang van de huurperiode stelt Bentfield het vaartuig ter beschikking aan de Huurder. Bentfield zorgt ervoor dat het vaartuig in goede staat is, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een deugdelijke veiligheidsuitrusting die is afgestemd op het overeengekomen vaargebied.
 2. Bentfield is verplicht het vaartuig ten behoeve van de Huurder afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. Deze verzekering geldt alleen voor gebruik van het vaartuig in het vaargebied dat Bentfield en de Huurder zijn overeengekomen. Voor de verzekering geldt een redelijk eigen risico dat in redelijke verhouding staat tot waarde van het vaartuig.
 3. Vóór de afvaart leggen Bentfield en de Huurder de staat van het vaartuig vast in een conditielijst die door beide partijen wordt ondertekend. Bentfield geeft een afschrift van de getekende conditielijst aan de Huurder.
 4. Bentfield geeft vóór de afvaart een inventarislijst aan de Huurder.
 5. Aan het einde van de huurperiode neemt Bentfield het vaartuig op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst, tenzij hij met de Huurder iets anders heeft afgesproken.
 6. Bentfield zorgt ervoor dat in het vaartuig de noodzakelijke (nood)telefoonnummers aanwezig zijn.
 7. Indien een gereserveerd vaartuig 1 uur na ingang van de gereserveerde huurperiode niet beschikbaar is op de overeengekomen plaats en Bentfield aan Huurder geen redelijk alternatief kan aanbieden, heeft Huurder recht op vergoeding van de overeengekomen huursom, tenzij Bentfield tenminste twee uur voor de overeengekomen tijd Huurder in kennis heeft gesteld van het niet beschikbaar zijn van het gereserveerde vaartuig. Huurder heeft in geen geval aanspraak op eventuele aanvullende (schade)vergoeding, uit welke hoofde dan ook.

artikel 5 – Verplichtingen Huurder / contractuele boete

 1. De Huurder moet over voldoende vaar-vaardigheden beschikken en in ieder geval 18 jaar of ouder zijn.
 2. De Huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van Bentfield tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van Bentfield. Hieronder valt ook een verbod om uit te varen of terug te keren naar de jachthaven, en een gebod om direct naar een door Bentfield te bepalen afmeerplek te varen vanwege slechte weersomstandigheden en/of overmatig alcoholen/of drugsgebruik door opvarenden.
 3. Het is verboden de vaartuigen van Bentfield te besturen onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen. De stuurman van het vaartuig dient ten tijde van het besturen van het vaartuig nuchter te zijn. Indien Bentfield vast stelt dat dit niet het geval is, zal zij onverwijld overgaan tot terughalen van het vaartuig zonder enige vorm van restitutie van de huursom. In geval van overtreding van dit verbod verbeurt Huurder ten gunste van Bentfield een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 500,–.
 4. Vóór de afvaart ontvangt de Huurder een inventarislijst van de Bentfield. De Huurder is verplicht om te controleren of de inventaris op deze lijst in het vaartuig aanwezig is. Ook moet hij controleren of het vaartuig voorzien is van een veiligheidsuitrusting die is afgestemd op het betreffende vaargebied.
 5. Als de inventaris aan boord niet overeenstemt met de inventaris op de inventarislijst, of als de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, moet de Huurder dat vóór de afvaart aan Bentfield melden.
 6. Vóór de afvaart moet de Huurder de conditielijst voor akkoord ondertekenen.
 7. De Huurder gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De Huurder mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen en mag het vaartuig niet aan een ander in (mede)gebruik, onderhuur geven en/of afstaan zonder schriftelijke toestemming van Bentfield.
 8. Aan het einde van de huurperiode draagt de Huurder het vaartuig aan Bentfield over op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het vaartuig ontvangen heeft.
 9. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig zijn voor rekening van de Huurder. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om brandstof-, haven-, brug-, kade-, sluisen liggelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 10. De Huurder moet schade van welke aard dan ook, of andere gebreken en/of defecten aan het vaartuig, zo spoedig mogelijk aan Bentfield melden. Dat geldt ook voor feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade, gebreken en/of defecten kunnen leiden.
 11. Mocht de Huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient huurder Bentfield hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen. Indien het vaartuig meer dan een kwartier later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, brengt Bentfield het volgende tijdsblok in rekening en heeft Bentfield recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg)schade, tenzij de verlate terugkomst niet aan Huurder kan worden toegerekend.

artikel 6 – Algemene regels voor gebruik / contractuele boete

 1. Het is niet toegestaan met meer dan het door Bentfield aangegeven aantal personen plaats te nemen in het vaartuig of het vaartuig anders te gebruiken dan door de verhuurder bedoeld. In geval van overtreding van dit verbod verbeurt Huurder ten gunste van Bentfield een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 500,–.
 2. Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord van het vaartuig.
 3. Er mag geen afval overboord gegooid worden. Na de huurperiode kan Huurder het afval kwijt in de vuilnisbak op de verhuurlocatie.
 4. Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden. Elektrisch versterkte muziek aan boord is enkel toegestaan, voor zover daarbij gebruik wordt gemaakt van de (eventueel) reeds aanwezige en ingebouwde audio-installatie, met dien verstande dat ook dan zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden wordt veroorzaakt.
 5. In de schemering is het verplicht het meegeleverde licht zichtbaar te gebruiken.
 6. Het is niet toegestaan het vaartuig onbeheerd achter te laten.
 7. Het is niet toegestaan te toiletteren op een van de eilanden, vanaf de boot of andere openbare plekken waar dit niet hoort. Toiletteren dient te gebeuren op de daarvoor aangegeven plekken aan wal.
 8. In geval van overtreding van een verbod zoals omschreven in lid 2 t/m 7 van dit artikel verbeurt Huurder ten gunste van Bentfield per overtreding van een gebod een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 150,–.
 9. Huurder verbeurt ten gunste van Bentfield een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van €150,-indien Bentfield van derden een klacht over het (vaar)gedrag van Huurder ontvangt, zoals bijvoorbeeld asociaal gedrag en/of te snel varen.
 10. Bentfield wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het vaartuig en andere objecten.
 11. Bentfield kan de huurovereenkomst direct ontbinden en het vaartuig onmiddellijk terugnemen, indien Huurder zich niet houdt aan de bepalingen van de huurovereenkomst en de inhoud van deze algemene voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de volledige huursom te voldoen over de vooraf afgesproken periode, zonder dat er recht bestaat op enige vorm van restitutie van de huursom.

artikel 7 – Annulering / no show / tijdstip

 1. Huurder kan, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, de huurovereenkomst alleen kosteloos ontbinden bij voorspeld slecht weer gedurende de huurperiode (mooi weer garantie). Onder slecht weer wordt in dit verband verstaan een voorspelde windkracht van 4Bft of meer, neerslag en een temperatuur lager dan 18 graden Celsius.
 2. Bentfield dient tenminste 24 uur vóór de gereserveerde afvaartijd telefonisch of per e-mail door de Huurder te worden geïnformeerd over de annulering. Wanneer dit niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de Huurder het gehele huurbedrag verschuldigd. Slecht weer tijdens de huurperiode valt niet onder de annuleringsvoorwaarden en zal dan ook geen restitutie tot gevolg hebben.
 3. Indien de Huurder binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode annuleert is de volledige huursom verschuldigd.
 4. Indien de Huurder met een rechtsgeldig beroep op de mooi weer garantie een geplaatste reservering geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is Huurder desalniettemin gehouden de door Bentfield ten behoeve van de reservering bestelde en/of gereedgemaakte zaken (zoals drank en etenswaren) tegen betaling van Bentfield af te nemen.
 5. Bentfield is gerechtigd een vaartuig niet mee te geven, indien de weervoorspelling daartoe aanleiding geeft. De Huurder heeft in dat geval enkel recht op restitutie van een eventueel reeds vooruitbetaalde huursom.
 6. In het geval van een no-show van Huurder (niet nakomen van de reservering) wordt de totale huursom in rekening gebracht.
 7. Als de Huurder zonder telefonisch bericht vooraf meer dan 1 uur later is dan het afgesproken begintijdstip, is de Huurder de gehele huursom verschuldigd en heeft Bentfield het recht het vaartuig aan iemand anders te verhuren. Huurder heeft dan geen recht op een alternatief.
 8. Wanneer de Huurder het vaartuig voortijdig en voor ommekomst van de overeengekomen huurperiode inlevert op de verhuurlocatie dan heeft Huurder geen recht op teruggave van de betaalde huursom of een deel daarvan.

artikel 8 – Vaargebied en vaarregels

 1. De vaartuigen mogen alleen worden gebruikt op de Randmeren, Wolderwijd en het Veluwemeer, en alleen binnen de vaargeul.
 2. Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant (stuurboord) van de vaargeul te varen.
 3. Huurder dient zich te houden aan de Nederlandse Vaarreglementen, waaronder het Binnenvaartpolitiereglement.
 4. Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen, sluizen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook het niet te ruim nemen van bochten.
 5. Het is verboden aan te meren onder en/of aan bruggen, op hoeken van vaarwegen en aan woonboten.
 6. Rondvaartboten, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen en (andere) schepen groter dan 20 meter hebben te allen tijde voorrang.
 7. De belangrijkste vaarregels zullen huurder schriftelijk worden overhandigd bij aanvang van de huurperiode.

artikel 9 – Huurperiode, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd zoals tussen Bentfield en de Huurder wordt afgesproken.
 2. Bentfield heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Bentfield gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Bentfield bevoegde persoon en de Huurder akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Bentfield op en is voor de Huurder evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Bentfield een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.
 4. Indien de Huurder in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Bentfield gehouden is, dan is de Huurder aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Bentfield daardoor direct of indirect ontstaan.
 5. Indien Bentfield met de Huurder een vaste prijs overeenkomt, dan is Bentfield niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Huurder in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 6. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Huurder die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Bentfield alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Bentfield rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat het ter beschikking stellen van het vaartuig langer dan drie maanden na het aangaan van de huurovereenkomst zal plaatsvinden.
 7. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bentfield passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Bentfield daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 8. Bentfield zal in geval er sprake is van een overeenkomst op afstand uiterlijk bij levering van een product en/of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Bentfield waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en/of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  4. Een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg dat het vaartuig aan de huurovereenkomst moet beantwoorden;
  5. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping;
  6. Voor zover van toepassing, het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiële garanties die de consument op verzoek van Bentfield moet betalen of bieden.

artikel 10 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Bentfield is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • de Huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Bentfield ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Huurder de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Huurder bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • Indien door de vertraging aan de zijde van de Huurder niet langer van Bentfield kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Bentfield gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is Bentfield bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bentfield kan worden gevergd, zoals bijvoorbeeld in het geval van een slechte weersvoorspelling die het uitvaren onverantwoord maakt.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bentfield op de Huurder onmiddellijknopeisbaar. Indien Bentfield de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Bentfield tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Huurder toerekenbaar is, is Bentfield gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Huurder zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Bentfield gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Huurder, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling en/of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven ten laste van de Huurder, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Huurder niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, verkeert de Huurder van rechtswege in verzuim en staat het Bentfield vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen en/of te ontbinden dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bentfield op de Huurder zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

artikel 11 – Wettelijk herroepingsrecht niet van toepassing bij overeenkomst op afstand

 1. De reservering / overeenkomst met betrekking tot de huur van een vaartuig die op afstand tussen Bentfield en de Huurder, die consument is, tot stand komt is wettelijk definitief. Het herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode van 14 dagen) is op grond van artikel 6:230p onder e BW niet van toepassing op overeenkomsten die de Huurder sluit met Bentfield.
 2. De reservering / overeenkomst met betrekking tot de catering (zoals het verzorgen van bijvoorbeeld drank/etenswaren/barbecue etc.) die op afstand tussen Bentfield en de Huurder, die consument is, tot stand komt is wettelijk definitief. Het herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode van 14 dagen) is op grond van artikel 6:230p onder f no. 2 BW niet van toepassing op overeenkomsten die de Huurder sluit met Bentfield.

artikel 12 – Overmacht

 1. Bentfield is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Huurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bentfield geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bentfield niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bentfield of van derden daaronder begrepen. Bentfield heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bentfield zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Bentfield kan gedurende de periode dat de overmacht voort- duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Bentfield ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bentfield gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 13 – Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bentfield aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Bentfield aangegeven. In ieder geval dient het verschuldigde uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode, en vóór afvaart, te zijn voldaan.
 2. Indien de Huurder in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de Huurder van rechtswege in verzuim. De Huurder is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Bentfield heeft het recht de door Huurder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Bentfield kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Huurder een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Bentfield kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Huurder is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Bentfield verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Huurder die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Huurder in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Huurder. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten van 27 maart 2012 (Staatsblad 2012/142). Indien Bentfield met betrekking tot een Huurder, die geen consument is, echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De Huurder is over de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten eveneens de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

artikel 14 – Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Bentfield en de door Bentfield bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 15 – Aansprakelijkheid Bentfield

 1. Indien Bentfield aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Bentfield is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan als gevolg van gebreken aan het vaartuig, tenzij het gebreken zijn die Bentfield ten tijde van het aangaan van de huurovereenkomst kende en/of had behoren te kennen.
 3. Bentfield is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen die Huurder meeneemt op het vaartuig.
 4. Indien Bentfield aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bentfield beperkt tot maximaal tweemaal de huursom van reservering.
 5. De aansprakelijkheid van Bentfield is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 6. Bentfield is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bentfield aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Bentfield toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Huurder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. Bentfield is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bentfield of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 16 – Aansprakelijkheid huurder voor schade

 1. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vaartuig en/of als gevolg van verlies van het vaartuig en/of aan (goederen van) derden in de periode dat hij het vaartuig heeft gehuurd en/of in gebruik heeft, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
 2. De Huurder is jegens Bentfield niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn mede-opvarenden is veroorzaakt of niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt in dit lid ook gevolgschade verstaan.
 3. De aansprakelijkheid van Huurder jegens Bentfield is in het voorkomend geval steeds beperkt tot het eigen risico van Huurder ter hoogte van een bedrag van € 500,–, ongeacht de vraag of de verzekeraar van Bentfield dekking verleend, tenzij:
  1. de Huurder het vaartuig willens en wetens heeft gebruikt en/of door opvarenden heeft laten gebruiken buiten de vaargeul en/of buiten het vaargebied dat hij met Bentfield is overeengekomen en/of
  2. de Huurder zich willens en wetens niet houdt aan de aanwijzingen van Bentfield tot behoud van het vaartuig en/of tot behoud van de rechten van Bentfield en/of
  3. de Huurder het vaartuig onder invloed van drank, drugs en/of medicijnen bestuurt en/of door opvarenden laat bestuderen en/of
  4. de schade is ontstaan als gevolg van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Huurder en/of opvarenden en/of
  5. de Huurder in geval van diefstal het vaartuig niet op de juiste wijze en volgens aanwijzingen van Bentfield heeft vastgelegd en/of
  6. de schade het gevolg is van door de Huurder en/of opvarenden gepleegde strafbare feiten.

In deze gevallen is Huurder jegens Bentfield volledig aansprakelijk voor alle schade (zowel direct als indirect en in de meest ruimte zin des woords) die Bentfield als gevolg van het handelen en/of nalaten van Huurder lijdt.

artikel 17 – Vrijwaring

 1. De Huurder vrijwaart Bentfield voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Bentfield toerekenbaar is.
 2. Indien Bentfield uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Huurder gehouden Bentfield zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Huurder in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bentfield, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bentfield en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Huurder.

artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bentfield partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Bentfield is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Bentfield het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 19 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatst de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Bentfield.
 2. Bentfield is gerechtigd deze algemene voorwaarden periodiek te herzien en te wijzigen.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.